Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Przedborzu
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2023, bieżące, menu 44 - BIP - Urząd Miejski w Przedborzu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

2023

LXVI Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Uchwała Nr LXVI/497/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2023 - 2027

Uchwała Nr LXVI/498/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2023

Uchwała Nr LXVI/499/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Przedbórz

Uchwała Nr LXVI/500/23 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 140/37 obręb 2, Miasto Przedbórz

Uchwała Nr LXVI/501/23 zmieniająca uchwalę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przedbórz

Uchwała Nr LXVI/502/23 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 4 lipca 2023 roku dotyczącej podjęcia działań naprawczych zapobiegających zaśmiecaniu otaczającego nas krajobrazu

Uchwała Nr LXVI/503/23 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu zimowego utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Przedbórz


LXV Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 28 lipca 2023 r.

Uchwała Nr LXV/495/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2023 - 2027

Uchwała Nr LXV/496/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2023


LXIV Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 20 lipca 2023 r.

Uchwała Nr LXIV/491/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2023 - 2027

Uchwała Nr LXIV/492/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2023

Uchwała Nr LXIV/493/23 w sprawie odrzucenia stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Radomsku

Uchwała Nr LXIV/494/23 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przedbórz


LXIII Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 15 czerwca 2023 r.

Uchwała Nr LXIII/482/23 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Przedborza wotum zaufania

Uchwała Nr LXIII/483/23 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za 2022 rok

Uchwała Nr LXIII/484/23 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Przedborza

Uchwała Nr LXIII/485/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2023 - 2027

Uchwała Nr LXIII/486/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2023

Uchwała Nr LXIII/487/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu za rok 2022

Uchwała Nr LXIII/488/23 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu za 2022 rok

Uchwała Nr LXIII/489/23 w sprawie powołania Zespołu do wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników w związku z wyborami ławników na kadencję 2024 - 2027

Uchwała Nr LXIII/490/23 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

 


LXII Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 18 maja 2023 r.

Uchwała Nr LXII/479/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2023

Uchwała Nr LXII/480/23 w sprawie odrzucenia stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Radomsku

Uchwała Nr LXII/481/23 w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przedbórz

 


 

LXI Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Uchwała Nr LXI/473/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2023 - 2027

Uchwała Nr LXI/474/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2023

Uchwała Nr LXI/475/23 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Przedbórz na lata 2023 -2026

Uchwała Nr LXI/476/23 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przedbórz w 2023 roku

Uchwała Nr LXI/477/23 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Przedborza

Uchwała Nr LXI/478/23 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu


 

LX Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 16 marca 2023 r.

Uchwała Nr LX/462/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2023 - 2027

Uchwała Nr LX/463/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2023

Uchwała Nr LX/464/23 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów

Uchwała Nr LX/465/23 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr LX/466/23 zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr LX/467/23 zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów poboru podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr LX/468/23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przedbórz

Uchwała Nr LX/469/23 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Uchwała Nr LX/470/23 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przedbórz w 2023 roku

Uchwała Nr LX/471/23 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 11 obręb 8, Miasto Przedbórz

Uchwała Nr LX/472/23 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Przedbórz

 


 

LIX Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 lutego 2023 r.

Uchwała Nr LIX/459/23 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Przedborza

Uchwała Nr LIX/460/23 w sprawie powołania Skarbnika Miasta Przedborza

Uchwała Nr LIX/461/23 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 


 

LVIII Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 9 lutego 2023 r.

Uchwała Nr LVIII/449/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2023

Uchwała Nr LVIII/450/23 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom

Uchwała Nr LVIII/451/23 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2024 roku

Uchwała Nr LVIII/452/23 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr LVIII/453/23 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Przedborzu na 2023 rok

Uchwała Nr LVIII/454/23 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przedborzu na 2023 rok

Uchwała Nr LVIII/455/23 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Przedborzu na 2023 rok

Uchwała Nr LVIII/456/23 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Przedborzu na 2023 rok

Uchwała Nr LVIII/457/23 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Przedborzu na 2023 rok

Uchwała Nr LVIII/458/23 w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przedbórz

 


 

LVII Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 12 stycznia 2023 r.

Uchwała Nr LVII/445/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2023 - 2027

Uchwała Nr LVII/446/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2023

Uchwała Nr LVII/447/23 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr LVII/448/23 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023"

Metryka

sporządzono
2023-01-17 przez Aneta Majchrzak
udostępniono
2023-01-17 15:02 przez Nowicki Paweł
zmodyfikowano
2023-08-30 08:43 przez Nowicki Paweł
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
155
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.